Tel: 0905 355 693;   0911 355 693

AZ - AUTO s. r. o., Dadanova č. 7/3386, Žilina 010 15

Poistenie

Povinné zmlúvne poistenie a havarijné poistenie:


Povnné zmlúvne poistenie (PZP):


Povinné zmlúvne poistenie ( v skratke PZP ) je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č .381/2001 v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzavretím PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu.


Havarijné zmlúvne poistenie


Havarijné zmlúvne poistenie je poistenie, ktorým si majiteľ vozidla, jeho držiteľ alebo iný typ poistníka dojednáva s príslušnou poisťovňou poistnú zmluvu. Havarijné poistenie ho tak chráni pred jedným z následujúcich rizík alebo pred kombináciou týchto rizík:


  • havária alebo poškodenie vozidla
  • odcudzenie vozidla alebo častí vozidla (hliníkových diskov - tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.),
  • poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel na vozidle
  • prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
  • škoda na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy a pod.)
  • asistenčné služby pre vodiča pri hore uvedených poistných udalostiach
  • prípad úrazu a trvalých následkov po úraze v dôsledku havárie
  • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle
  • pripoistenie právnej ochrany